Guangzhou, China 28 - 31 March 2022

#interzum guangzhou

Brand Catalog

Hardware & Components

CIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzum

CIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzum

CIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzum

CIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzum

Upholstery Materials


CIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzum

CIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzum

CIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzum

CIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzum

Interior Decor & Materials

CIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzum

CIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzum

Machinery for Upholstery & Bedding / Pneumatic Components

CIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzum

CIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzum

CIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzum

Wood Products & Panel / Adhesives

CIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzum

CIFM / guangzhou-interzum

CIFM / guangzhou-interzum

CIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzum

CIFM / guangzhou-interzum


Woodworking Machinery / Cutting Tool

CIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzum

CIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzum

CIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzum

CIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzumCIFM / guangzhou-interzum

* The listing is in no particular order.